วีถีการผลิตในระบบวนเกษตร และการจัดการป่าชุมชน กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชนกะเหรี่ยงในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย

มาร่วมพิสูจน์วิถีของพวกเรากับการจัดการป่า ลดโลกร้อน

Online Visitors

user iconToday   :   46

group iconTotal   :   126,766

world iconOnline   :   1