วีถีการผลิตในระบบวนเกษตร และการจัดการป่าชุมชน กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชนกะเหรี่ยงในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย

มาร่วมพิสูจน์วิถีของพวกเรากับการจัดการป่า ลดโลกร้อน

Online Visitors

user iconToday   :   215

group iconTotal   :   120,982

world iconOnline   :   2