รายงานวิจัย วิถีการผลิตในระบบวนเกษตร ไร่หมุนเวียน และการจัดการป่าชุมชนกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการสร้างความมั่นคงด้านอาหารของเกษตรกรรายย่อยบนพื้นที่สูง

กรณีศึกษา บ้านกลาง ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง และ บ้านแม่อมกิ ตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

Online Visitors

user iconToday   :   46

group iconTotal   :   126,766

world iconOnline   :   1