บ้านไร่ดง

ม.15 ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

บ้านใหม่ป่าฝาง(ไร่ดง) แยกหมู่บ้านออกมาจากบ้านไร่ดง ตั้งอยู่ที่ ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ห่างจากตัวจังหวัดลำพูนไปทางทิศใต้ ประมาณ 49 กิโลเมตร ทิศใต้ติดกับ อ.บ้านโฮ่ง ทิศเหนือติดกับ อ.ป่าซาง ทิศตะวันออกติดกับ อ.แม่ทา จ.ลำพูน และทิศตะวันตกติดกับ อ.สันป่าตอง

จุดเด่นของชุมชน
ความเป็นมา
บ้านไร่ดงตั้งอยู่ที่ ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ห่างจากตัวจังหวัดลำพูนไปทางทิศใต้ ประมาณ 49 กิโลเมตร ทิศใต้ติดกับ อ.บ้านโฮ่ง ทิศเหนือติดกับ อ.ป่าซาง ทิศตะวันออกติดกับ อ.แม่ทา จ.ลำพูน และทิศตะวันตกติดกับ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มติดลำน้ำปิง จากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนเล่าว่าบริเวณบ้านไร่ดงเดิมเป็นที่รกร้างว่างเปล่าและเป็นป่าดงดิบใหญ่ เป็น...
การบริหารจัดการที่ดิน
ที่ดินแปลงปฏิรูปโดยชุมชนเป็นพื้นที่เอกชนทิ้งรกร้างไม่ทำประโยชน์ ในเดือนพฤศจิกายน 2543 ชาวบ้านทั้ง 172 ครอบครัวได้เข้าบุกเบิกป่าและนำมาจัดสรรที่ดินทั้งหมด 286 ไร่ให้กับทุกครอบครัว ๆ ละ 1 ไร่ 2 งาน และจัดสรรเป็นที่สาธารณะประโยชน์ส่วนรวม 2 จุดเนื้อที่ 20 ไร่ ส่วนใหญ่ปลูกลำไย รองลงมาคือมะม่วง และพืชผักล้มลุก มีรายได้เฉลี่ยต่อแปลงตั้งแต่ 30,000 – 150,000 บาทต่อปี มีโครงสร้างคณะกรรมการของชุมชนทั้งหมด 15 คน มีกฎระเบียบในการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ปัจจุบันยกระดับเป็น “สหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนป่าซางจำกั...
แผนที่
ข้อสรุป

Online Visitors

user iconToday   :   46

group iconTotal   :   126,766

world iconOnline   :   1