บ้านท่ากอม่วง

หมู่ที่ 3 ต.หนองปลาสวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

บ้านท่ากอม่วงตั้งอยู่ในเขตการปกครองของหมู่ที่3 อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน อยู่ห่างจากตัวอำเภอ 22 กิโลเมตร มีประชากรทั้งหมด 116 ครัวเรือน

จุดเด่นของชุมชน
ความเป็นมา
บรรพบุรุษชุมชนท่ากอม่วงอพยพมาจากอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่และ จากอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เนื่องจากในสมัยนั้นที่มีการเกิดน้ำปิงท่วมครั้งใหญ่หมู่บ้านและพืชสวนที่ติดกับลำน้ำปิงเสียเป็นอย่างมาก ชาวบ้านไร้ที่ดินทำกินจึงพากันอพยพย้ายถิ่นเพื่อหาที่ทำกินและที่อยู่อาศัยใหม่ในระยะแรกตั้งถิ่นฐานประมาณ 10 ครอบครัว ที่มาบุกเบิกที่อยู่อาศัยในบริเวณนี้ มีการเบิกที่นา ที่สวน เพื่อเพาะปล...
การบริหารจัดการที่ดิน
ปีพ.ศ.2543 ชาวบ้าน110ครอบครัวจากทั้งหมด116ครอบครัว ได้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่รกร้างว่างเปล่าของเอกชนซึ่งแต่เดิมเป็นพื้นที่จัดสรรให้เกษตรกรทำประโยชน์ตามโครงการจัดสรรที่ดิน 15,000 ไร่ บ้านโฮ่ง-หนองปลาสวาย แต่ภายหลังมีปัญหาหลายประการจึงมีการเรียกเก้บใบจองคืนจากชาวบ้าน ชุมชนบ้านท่ากอม่วงจึงรวมตัวเข้าปฏิรูปที่ดิน 303 ไร่โดยการจัดสรรให้กับชาวบ้านครอบครัวละ1ไร่2งานสำหรับทำกินและ9ไร่เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ชาวบ้านที่สร้างการบริหารจัดการที่ดินร่วมกันโดยชุมชนมีการออกกฎระเบียบ ข้อห้ามต่างๆ อาทิ ห้ามทำการขายที...
แผนที่
ข้อสรุป

Online Visitors

user iconToday   :   46

group iconTotal   :   126,766

world iconOnline   :   1