บ้านแม่อาว

ม.3 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

บ้านแม่อาว ตั้งอยู่ที่ ม.3 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ห่างจากตัวจังหวัดลำพูนไปทางทิศใต้ ประมาณ 53 กิโลเมตร ทิศใต้ติดกับ อ.บ้านโฮ่ง ทิศเหนือติดกับ อ.ป่าซาง ทิศตะวันออกติดกับ อ.แม่ทา และทิศตะวันตกติดกับ อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน

จุดเด่นของชุมชน
ความเป็นมา
ในสมัยนั้นมีเจ้าผู้ครองเมืองลำพูน ชื่อเจ้าอินทยงยศ ณ เชียงใหม่ ได้เสร็จประพาสป่าล่าสัตว์และได้เห็นว่าพื้นที่บริเวณบ้านไร่ดงและแม่อาวมีความอุดมสมบูรณ์ และยังไม่มีผู้ใดครอบครองพื้นที่ดังกล่าว เจ้าอินทยงยศจึงครองครอบที่ดินดังกล่าวเป็นของตนและได้มอบที่ดินดังกล่าวให้กับเจ้าราชสัมพันธวงค์ ณ เชียงใหม่ลูกชายคนสุดท้องซึ่งเข้าพิธีสมรสกับเจ้าหญิงหล้า หลังจากนั้นเจ้าสัมพันธวงค์ก็ได้สร้...
การบริหารจัดการที่ดิน
ที่ดินแปลงปฏิรูปโดยชุมชนเป็นพื้นที่เอกชนทิ้งรกร้างไม่ทำประโยชน์ ในเดือนพฤศจิกายน 2543 ชาวบ้านทั้ง 89 ครอบครัวได้เข้าบุกเบิกป่าและนำมาจัดสรรที่ดินทั้งหมด 142 ไร่ให้กับทุกครอบครัว ๆ ละ 1 ไร่ 2 งาน และจัดสรรเป็นที่สาธารณะประโยชน์ส่วนรวม 1 จุดเนื้อที่ 10 ไร่ ส่วนใหญ่ปลูกลำไย รองลงมาคือมะม่วง พืชผักล้มลุก บางครัวเรือนใช้เป็นที่อยู่อาศัย มีรายได้เฉลี่ยต่อแปลงตั้งแต่ 30,000 – 150,000 บาทต่อปี มีโครงสร้างคณะกรรมการของชุมชนทั้งหมด 15 คน มีกฎระเบียบในการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ปัจจุบันยกระดับเป็น “สหกรณ...
แผนที่
ข้อสรุป

Online Visitors

user iconToday   :   46

group iconTotal   :   126,766

world iconOnline   :   1