บ้านแพะใต้

หมู่ที่ 7 ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน

บ้านแพะใต้ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การปกครองหมู่ที่ 7 ตำบลหนองล่อง จังหวัดเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน มีประชากรทั้งหมด 120 หลังคาเรือนประมาณ 350 คน นับถือศาสนาพุทธ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดลำพูนประมาณ 50 กิโลเมตร ไปทางทิศใต้

จุดเด่นของชุมชน
ความเป็นมา
บ้านแพะใต้เป็นชุมชน “คนยอง” สันนิษฐานว่าเป็นชุมชนที่อพยพเข้ามาภายหลังที่พระเจ้ากาวิละเจ้าครองนครนพบุรีย์ศรีนครพิงค์(เชียงใหม่) กวาดต้อนผู้คนมาจากทางเหนือของล้านนา ในช่วงปี พ.ศ. 2348- 2352 แต่เดิมพื้นที่มีสภาพเป็นป่าแพะ (ป่าละเมาะ มีต้นไม้ขนาดเล็ก ขึ้นกระจัดกระจาย) อยู่ระหว่างลำน้ำปิงและลำน้ำลี้ มีไม้แงะ ไม้เปา เป็นไม้ประจำถิ่น บ้าน “แพะใต้” ...
การบริหารจัดการที่ดิน
ภายหลังจากมีการรังวัดที่ดินเป็นแปลงๆ ละ 1 ไร่ 2 งานโดยมีการกันพื้นที่สาธารณะจำนวน 50 ไร่ เพื่อใช้สำหรับเป็นพื้นที่ส่วนกลางสำหรับกลุ่ม หลังจากนั้นก็ได้มีการจัดสรรแบ่งแปลงให้กับสมาชิกที่ได้ร่วมกันบุกเบิกแผ้วถางที่ดินร่วมกันโดยการจับสลาก แปลงละ 1 ไร่ 2 งาน และให้สมาชิกเข้าทำกินใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่จะปลูกลำไย มะม่วง ขนุน เป็นหลัก มีกล้วยและพืชล้มลุกปลูกเสริมกันไป ช่วงแรกชาวบ้านเอาน้ำบรรทุกรถพ่วง รถเข็น เข้าไปในสวน ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2543 ชาวบ้านได้เก็บเงินอีกครั้งเพื่อนำไปซื้อท่อน้ำ ต่อ...
แผนที่
ข้อสรุป

Online Visitors

user iconToday   :   46

group iconTotal   :   126,766

world iconOnline   :   1