บ้านกลาง

บ้านกลางตั้งอยู่บริเวณเขตติดต่อระหว่าง อ.แม่เมาะกับ อ.งาวเป็นหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงโปว์ มีประชากรทั้งหมด 72หลังคาเรือน 279คน นับถือศาสนาคริสต์ การประกอบอาชีพส่วนใหญ่ ทำไร่หมุนเวียน ทำนาตามที่ราบลุ่มริมหุบเขา...

1 2

Online Visitors

user iconToday   :   89

group iconTotal   :   121,719

world iconOnline   :   1