บ้านปงป่าป๋อ

บ้านปงป่าป๋อ หมู่ที่ 3 เป็นหมู่บ้านหนึ่งที่ขึ้นกับการปกครองของตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงามจังหวัดลำปาง ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอไปทางทิศตะวันตกประมาณ 11 กิโลเมตร

บ้านทุ่งไผ่

บ้านทุ่งไผ่ หมู่ที่ 4 เป็นหมู่บ้านหนึ่งที่ขึ้นกับการปกครองของตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอไปทางทิศตะวันตกประมาณ 13 กิโลเมตร

บ้านแม่หมี

หมู่บ้านแม่หมี เป็นหมู่บ้านของชนเผ่าปกาเกอญอ (กะเหรี่ยง) อพยพโยกย้ายมาจากเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อประมาณ 433 ปี หรือประมาณ พ.ศ. 2983 โดยการนำของนายพะตือ ยาง เข้ามาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่บริ...

บ้านแม่ต๋อม

บ้านแม่ต๋อม หมู่ที่ 8 ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง มีจำนวนครัวเรือน 61 ครัวเรือน มีประชากรรวม 204 คน เดิมขึ้นอยู่เขตการปกครองของบ้านหัวเมือง หมู่ที่ 6 ต่อมาปี พ.ศ.2547 ได้แยกเป็นหมู่ที่8 มีผู้ใหญ่บ้านคนแรกแล...

1 2

Online Visitors

user iconToday   :   46

group iconTotal   :   126,766

world iconOnline   :   1