บ้านปงป่าป๋อ

หมู่ที่ 3ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

บ้านปงป่าป๋อ หมู่ที่ 3 เป็นหมู่บ้านหนึ่งที่ขึ้นกับการปกครองของตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงามจังหวัดลำปาง ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอไปทางทิศตะวันตกประมาณ 11 กิโลเมตร

จุดเด่นของชุมชน
ข่าว/กิจกรรม
ความเป็นมา
เดิมหมู่บ้านปงป่าป๋อและหมู่บ้านปงหัวทุ่งรวมเป็นหมู่บ้านเดียวกันและได้จัดตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2468 มีจำนวนครัวเรือน 52 ครัวเรือน ในอดีตการคมนาคมไม่สะดวก ถนนหนทางไม่มีมีแต่ทางเกวียน ต่อมาก็ช่วยกันทำถนนพอสัญจรไปมาได้ แล้วได้แต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านคนแรก คือ นายก๋อง จันทร์ปัญญา และเกณฑ์ชาวบ้านมาพัฒนาในเขตหมู่บ้าน บ้านปงป่าป๋อได้ก่อตั้งมาประมาณ 80 บ้านปงป่า ป๋อ อยู่ห่างจ...
การบริหารจัดการที่ดิน
แผนที่
ข้อสรุป

Online Visitors

user iconToday   :   20

group iconTotal   :   126,840

world iconOnline   :   1