บ้านทุ่งไผ่

หมู่ที่4 ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

บ้านทุ่งไผ่ หมู่ที่ 4 เป็นหมู่บ้านหนึ่งที่ขึ้นกับการปกครองของตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอไปทางทิศตะวันตกประมาณ 13 กิโลเมตร

จุดเด่นของชุมชน
ข่าว/กิจกรรม
ความเป็นมา
บ้านทุ่งไผ่ตั้งอยู่ในเขตตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ที่มาของหมู่บ้านไม่ทราบแน่ชัด ซึ่งหมู่บ้านไม่ได้มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐาน จากการสัมภาษณ์ผู้อาวุโสในหมู่บ้านทราบว่าหมู่บ้านตั้งขึ้นมาประมาณ 200 กว่าปีแล้วมีผู้ใหญ่บ้านคนแรกชื่อนายวัน จันทร์ปัญญาบ้านทุ่งไผ่ถือเป็นชุมชนเดิมของคนในตำบลเสริมขวาเนื่องจากในคำบอกเล่าที่ผ่านมาพบว่าได้มีการอพยพมาจากพื้นที่เดิมในบริเวณใก...
การบริหารจัดการที่ดิน
การจัดทำข้อมูลพื้นฐานชุมชน (ประวัติการตั้งถิ่นฐาน ,ข้อมูลทั่วไป, ข้อมูลประชากร ฯลฯ)ข้อมูลรายครัวเรือนสำรวจข้อมูลการถือครองที่ดินรายแปลงในที่ทำกิน ที่อยู่อาศัย ที่ป่าชุมชน ลงในแผนที่ ๑:๔,๐๐๐จำนวน ๒,๗๐๘.๙๐ไร่ จำแนกเป็นพื้นที่ทั้งหมดดังนี้ ที่อยู่อาศัย ๖๗๗.๗๘ ไร่ พื้นที่นา ๓๒๕.๙๖ไร่ ที่สวน(ไม้ยืนต้น) ๖๘๙.๔๒ไร่ พื้นที่ไร่ถาวร ๗๔.๖๘ไร่ ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านและสมาชิกในชุมชนเพื่อพัฒนาแนวคิด “การจัดการที่ดินทั้งระบบในรูปแบบโฉนดชุมชน” อย่างต่...
แผนที่
ข้อสรุป

Online Visitors

user iconToday   :   46

group iconTotal   :   126,766

world iconOnline   :   1