บ้านแม่หมี

หมู่ 6 ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

หมู่บ้านแม่หมี เป็นหมู่บ้านของชนเผ่าปกาเกอญอ (กะเหรี่ยง) อพยพโยกย้ายมาจากเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อประมาณ 433 ปี หรือประมาณ พ.ศ. 2983 โดยการนำของนายพะตือ ยาง เข้ามาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่บริเวณที่ราบในหุบเขาริมลำห้วยแม่หมี

จุดเด่นของชุมชน
ข่าว/กิจกรรม
ความเป็นมา
หมู่บ้านแม่หมี เป็นหมู่บ้านของชนเผ่าปกาเกอญอ (กะเหรี่ยง) อพยพโยกย้ายมาจากเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อประมาณ 433 ปี หรือประมาณ พ.ศ. 2983 โดยการนำของนายพะตือ ยาง เข้ามาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่บริเวณที่ราบในหุบเขาริมลำห้วยแม่หมี และได้เรียกชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านเกอแนโป” ได้จับจองพื้นที่ทำไร่หมุนเวียนตามเชิงเขา ต่อมา หมู่บ้านแม่หมีได้ย้ายที่ตั้งของห...
การบริหารจัดการที่ดิน
- ห้ามขยายพื้นที่ทำกินออกนอกแนวเขตที่ชุมชนได้ร่วมกันกำหนดไว้ - หากผู้ใดต้องการขายที่ดินสามารถขายให้กับคนในชุมชนได้แต่ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการหมู่บ้านก่อน และห้ามขายที่ดินให้กับคนภายนอกโดยเด็ดขาด - ที่ทำกินทุกแปลงที่ใช้ประโยชน์ต้องทำแนวกันไฟล้อมรอบทุกแปลง -กรรมสิทธิ์การครอบครองในไร่หมุนเวียนเป็นแบบปัจเจกแต่สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ - พื้นที่ทุกแปลงต้องทำกินอย่างต่อเนื่องในลักษณะการหมุนเวียน - พื้นที่ไร่หมุนเวียนที่ไม่ใช้ประโยชน์สามารถนำมาปลูกพืชเศรษฐกิจได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม...
แผนที่
ข้อสรุป

Online Visitors

user iconToday   :   46

group iconTotal   :   126,766

world iconOnline   :   1