บ้านแม่ต๋อม

หมู่ที่ 8 ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

บ้านแม่ต๋อม หมู่ที่ 8 ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง มีจำนวนครัวเรือน 61 ครัวเรือน มีประชากรรวม 204 คน เดิมขึ้นอยู่เขตการปกครองของบ้านหัวเมือง หมู่ที่ 6 ต่อมาปี พ.ศ.2547 ได้แยกเป็นหมู่ที่8 มีผู้ใหญ่บ้านคนแรกและเป็นคนปัจจุบัน คือนายอนุรักษ์ บรรพ

จุดเด่นของชุมชน
ข่าว/กิจกรรม
ความเป็นมา
บ้านแม่ต๋อม ประชากรเดิมอาศัยอยู่ในพื้นที่บ้านเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ แต่เกิดภัยแล้ง พ่อหลวงพะตือ จึงได้นำพี่น้องจำนวน 5 ครอบครัวย้ายออกจากเมืองคองในปี พ.ศ. 2383 ครั้งแรกที่ตั้งถิ่นฐานตั้งอยู่บริเวณสันดินแดง อยู่ได้ประมาณ 5 ปี ได้พากันย้ายไปอยู่ที่ห้วยอีอ้อย 5 ปี จึงเกิดแยกย้ายเป็นจำนวน 4 หย่อมบ้าน คือ บ้านห้วยปูลู หรือบ้านแม่ต๋อมใน บ้านป่ากล้วย บ้านแม่ต๋อมน...
การบริหารจัดการที่ดิน
แผนที่
ข้อสรุป

Online Visitors

user iconToday   :   46

group iconTotal   :   126,766

world iconOnline   :   1