บ้านหนองขาวกลาง

หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมือง จังหวัด แม่ฮ่องสอน

บ้านหนองขาวกลางเป็นชุมชนปกากะเญอ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมือง จังหวัด แม่ฮ่องสอน มี 65 หลังคาเรือน อาชีพหลัก คือ ทำการเกษตร เช่น ปลูกพืชไร่ พืชสวนครัว อาชีพรองคือ เลี้ยงสัตว์ เช่น หมู่ วัว ควาย

จุดเด่นของชุมชน
ข่าว/กิจกรรม
ความเป็นมา
ประวัติความเป็นมาชุมชน บ้านหนองขาวกลางเป็นชุมชนปกากะเญอ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมือง จังหวัด แม่ฮ่องสอน มี 65 หลังคาเรือน อาชีพหลัก คือ ทำการเกษตร เช่น ปลูกพืชไร่ พืชสวนครัว อาชีพรองคือ เลี้ยงสัตว์ เช่น หมู่ วัว ควายต่อมาเมื่อปีพ.ศ.2535พื้นที่ตำบลห้วยปูลิงได้ถูกประกาศให้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่น้ำปายฝั่งซ้ายตอนล่างและทางหน่วยงานป่าไม้ก็เริ่มที่เข้าไปในพ...
การบริหารจัดการที่ดิน
แผนการบริหารการจัดการที่ดิน 1.มีคณะกรรมการจัดการทรัพยากรระดับหมู่บ้านและเป็นเครือข่ายระดับตำบล 2.มีการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินตามการจัดการทรัพยากรของชุมชน ที่ระบุไว้ข้างต้น 3.มีกฎระเบียบในการบริหารการจัดการทรัพยากร ของหมู่บ้านโดยชุมชน 4.มีแผนที่การจำแนกขอบเขตพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินขอชุมชน โดยใช้แผนที่ 1:4000 5.มีฐานข้อมูลพื้นที่ทั้งรายแปลง และรายครัวเรือน
แผนที่
ข้อสรุป

Online Visitors

user iconToday   :   46

group iconTotal   :   126,766

world iconOnline   :   1