บ้านแม่หลุย

หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

บ้านแม่หลุยตั้งอยู่ในเขตการปกครองของหมู่ที่4 ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชากรส่วนใหญ่มีเชื้อสายปาเกอะญอ นับถือสาสนาคริสต์ พุทธและนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดั้งเดิมที่มีความสัมพันธ์กับธรรมชาติ

จุดเด่นของชุมชน
ความเป็นมา
บ้านแม่หลุยก่อตั้งมาประมาณ 300 กว่าปีมาแล้ว เดิมที่บ้านแม่หลุย อยู่ตรงขุนของน้ำหลุย แต่ปัจจุบันย้ายมาอยู่ติดกับรินฝั่งแม่น้ำเงา 30 ปี ผู้ก่อตั้งบ้านแม่หลุยในอดิต คือ นายจอจู และปัจจุบันหลานของนายจอจู อายุ 77 ปี แต่ผู้ก่อตั้งก่อนนั้นยังจำประวัติไม่ได้ บ้านแม่หลุยปัจจุบันมีบ้านเป็นหย่อมๆอยู่ 8 หย่อมบ้าน ปัจจุบันมีครัวเรือนทั้งหมด 42 หลังคาเรือน ประชากรทั้งหมด 181 คน
การบริหารจัดการที่ดิน
ชาวบ้านได้มีการแบ่งใช้ประโยชน์ในที่ดินเออกเป็นที่อยู่อาศัย ที่ทำกินเช่นไร่หมุนเวียน ทำนา ทำสวน เขตป่าชุมชน มีกิจกรรมสร้างความเข้าใจและหาข้อตกลงร่วมในชุมชนเรื่องการใช้ประโยชน์แต่ละประเภทมีการจัดทำระบบฐานข้อมูลที่ดินและทรัพยากร รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องผลักดันกฎหมายและนโยบายกับเครือข่ายอื่นๆ
แผนที่
ข้อสรุป

Online Visitors

user iconToday   :   46

group iconTotal   :   126,766

world iconOnline   :   1