บ้านแม่ทะลุ

หมู่ที่ 5 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

บ้านแม่ทะลุ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของหมู่ที่ 5 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ห่างจากอำเภอสบเมย 9 กิโลเมตร มีประชากร (2552 ) 600 คน ชาย 250 คน

จุดเด่นของชุมชน

ชาวบ้านแม่ทะลุมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจคือ น้ำตกแม่ทะลุ ถ้ำแม่ทะลุ พระธาตุเจดีย์และเส้นทางศึกษาธรรมชาติ

ความเป็นมา
แม่ทะลุ ก่อตั้งประมาณ 300 กว่าปีมาแล้ว แต่ก่อนบ้านทะลุชื่อ”ทีหน่อเกโกรหรือหน่อวาโกร” ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บ้านห้วยแม่ทะลุ” จนถึงปัจจุบัน ด้วยสาเหตุที่เปลี่ยนหมู่บ้านคือ เมื่อก่อนมีอยู่ว่าในหมู่มีหนุ่มสาวกลุ่มหนึ่งเกิดความคึกคะนองอยากจะซ้อมเพลงในงานศพ (ซอ) แต่ในหมู่บ้านไม่มีศพหรือคนตายเลย กลุ่มหนุ่มสาวกลุ่มนี้คิดเล่นๆขึ้นมา จึงเอาต้นกล้วยที่เน่าม...
การบริหารจัดการที่ดิน
ชาวบ้านแม่ทะลุได้มีการจำแนกที่ดินตามสภาพป่าและการใช้ประโยชน์คือ ป่าต้นน้ำ ป่าอนุรักษ์ (เป็นเขตห้ามตัดไม้และทำการเกษตรใดๆทั้งสิ้น) ป่าใช้สอย (ชาวบ้านสามรถเข้าไปใช้ประโยชน์จากป่าส่วนนี้ได้เช่น หาของป่า ยาสมุนไพร และการตัดไม้มาใช้ประโยชน์ ) ป่าเศรษฐกิจหรือพื้นที่ทำกินของชาวบ้านจะกันออกห่างจากป่าอนุรักษ์ใช้ในการทำไร่หมุนเวียน ทำการเกษตรต่างๆ สร้างความเข้าใจและทำข้อตกลงรวมในชุมชนมีการจัดทำระบบฐานข้อมูลที่ดินและทรัพยากรวางมีการใช้ประโยชน์และทรัพยากรของชุมชนอยู่บนพื้นฐานกฎระเบียบเพื่อถือปฏิบัติร่วมกัน...
แผนที่
ข้อสรุป

Online Visitors

user iconToday   :   46

group iconTotal   :   126,766

world iconOnline   :   1