บ้านแม่กองคา

หมู่ที่ 10ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การปกครองของ หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ห่างจากอำเภอแม่สะเรียงไปทางทิศ…. 32 กิโลเมตร ประชากรมีเชื้อสายปาเกอญอมีจำนวนทั้งสิ้น 455 คน แยกเป็นชาย 255 คน หญิง 200 คน

จุดเด่นของชุมชน

ที่ผ่านมาชุมชนได้ดำเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ชุมชนได้จัดทำกิจกรรมเช่นการจัดการป่าชุมชน ในการจำแนกแผนกเขตป่า (ป่าชุมชน ,ป่าใช้สอย ,ป่าพื้นที่ทำกิน) บวชป่าชุมชน จัดเวที ,อบรมประชุมร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีกฎระเบียบชุมชน กันที่ทำกินและที่อยู่อาศัยลงในแผนที่ ...

ความเป็นมา
หมู่บ้านแม่กองคา ก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ.2400 สมัยนั้นมีสมาชิกประมาณ 12ครัวเรือน มีนายแหล่หน่า เป็นผู้ก่อผู้นำหมู่บ้านคนแรกรูปแบบการปกครองสมัยนั้นปกครองกันเองอย่างแบบพี่น้อง ผู้นำคนต่อมาชื่อนายลาปอยเป็นผู้สืบทอดการปกครองในสมัยนั้นสืบต่อมา สภาพบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของราษฎรบ้านแม่กองคา เป็นแบบดั้งเดิมทำด้วยไม้ไผ่ และหลังคามุงด้วยใบตองตึงฐานะยากจน
การบริหารจัดการที่ดิน
ชาวบ้านแม่กกองใช้วิถีชีวิตอย่างเรียบง่ายและพอเพียงมีการจัดการที่ดินโดยการทำไร่หมุนเวียน ปลูกข้าวและเลี้ยงสัตว์มีการวางกฎระเบียบและใช้วัฒนธรรม ประเพณีมาควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์ในที่ดินและทรัพยากรโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนพัฒนากลไกโครงสร้างที่ชัดเจนมีการประชุมชี้แจงความเข้าใจเรื่องเป้าหมายโครงการและแนวคิดการจัดการที่ดินโดยชุมชน
แผนที่
ข้อสรุป

Online Visitors

user iconToday   :   46

group iconTotal   :   126,766

world iconOnline   :   1