บ้านหนองขาวกลาง

บ้านหนองขาวกลางเป็นชุมชนปกากะเญอ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมือง จังหวัด แม่ฮ่องสอน มี 65 หลังคาเรือน อาชีพหลัก คือ ทำการเกษตร เช่น ปลูกพืชไร่ พืชสวนครัว อาชีพรองคือ เลี้ยงสัตว์ เช่น หมู่ วัว ควาย

บ้านแม่หลุย

บ้านแม่หลุยตั้งอยู่ในเขตการปกครองของหมู่ที่4 ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชากรส่วนใหญ่มีเชื้อสายปาเกอะญอ นับถือสาสนาคริสต์ พุทธและนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดั้งเดิมที่มีความสัมพันธ์กับธรรมชาติ

บ้านแม่ทะลุ

บ้านแม่ทะลุ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของหมู่ที่ 5 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ห่างจากอำเภอสบเมย 9 กิโลเมตร มีประชากร (2552 ) 600 คน ชาย 250 คน

บ้านแม่กองคา

ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การปกครองของ หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ห่างจากอำเภอแม่สะเรียงไปทางทิศ…. 32 กิโลเมตร ประชากรมีเชื้อสายปาเกอญอมีจำนวนทั้งสิ้น 455 คน แยกเป็นชาย 255 คน หญิง 200 คน

1

Online Visitors

user iconToday   :   46

group iconTotal   :   126,766

world iconOnline   :   1