บ้านกอก

ชุมชนบ้านกอก ตั้งเขตพื้นที่การปกครองของหมู่ที่ 8 ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน จำนวนประชากรทั้งสิ้น 438 คน เป็นชาย 203คน หญิง 235คน

บ้านหนองห้า

บ้านหนองห้า ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของหมู่ที่ 8 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน อยู่ห่างจากอำเภอนาน้อย 11 กิโลเมตร เป็นกลุ่มคนพื้นเมือง พูดคำเมือง คล้ายกับชาวล้านนาในภาคเหนือทั่วไปในหมู่บ้านมีจำนวนครัวเรือนทั้งห...

1 2 3

Online Visitors

user iconToday   :   64

group iconTotal   :   125,143

world iconOnline   :   2