บ้านน้ำแป่ง

บ้านน้ำแป่ง หมู่ที่ 7 ตั้งเขตพื้นที่การปกครองตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่านห่างจากตัวอำเภอ18กิโลเมตร ชาติพันธ์เมี่ยนมีจำนวนประชากร 384 คน

บ้านน้ำโค้ง

หมู่บ้านน้ำโค้ง ตั้งอยู่พื้นที่การปกครองหมู่ที่ 4 ตำบลสะเนียน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน มีจำนวน 269

บ้านน้ำแขว่ง

บ้านน้ำแขว่งตั้งอยู่ที่ในเขตการปกครองของหมู่ที่ 6 ต.เมืองลี อ.นาหมื่นห่างจากตัวเมือง30กิโลเมตร จ.น่าน ปัจจุบันมีประชากรทั้งสิ้น 85 ครัวเรือน 367 คน แยกเป็น ชาย 183 คน หญิง 181 คน

บ้านเกษตรสมบูรณ์

บ้านเกษตรสมบูรณ์ ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตการปกครอง หมี่ 1 ตำบลบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่านที่ตั้งหมู่บ้าน ห่างจากอำเภอบ้านหลวง 7 กิโลเมตร เป็นคนพื้นเมือง

1 2 3

Online Visitors

user iconToday   :   20

group iconTotal   :   126,840

world iconOnline   :   1