บ้านนาล้อม

หมู่ที่ 7 ตำบล น้ำแก่น อำเภอ ภูเพียง จังหวัด น่าน

เดิมบ้านนาล้อม มีชื่อว่าบ้านป่าแพะ มีเจ้าหนานยาวิชัย อนันต๊ะยศ เป็นเจ้าแคว้น เมื่อเปลี่ยนการปกครองเมื่อสมัยเจ้าสุริยะพงษ์ เปลี่ยนจากเคว้นมาเป็นตำบล เจ้าหนานยาวิชัย อนันต๊ะยศ จึงดำรงตำแหน่งกำนันตำบลคนที่ 1 บ้านนาล้อมได้แยกหมู่บ้านออกมาปกครองตนเอง เมื่อปี

จุดเด่นของชุมชน
ข่าว/กิจกรรม
ความเป็นมา
เดิมบ้านนาล้อม มีชื่อว่าบ้านป่าแพะ มีเจ้าหนานยาวิชัย อนันต๊ะยศ เป็นเจ้าแคว้น เมื่อเปลี่ยนการปกครองเมื่อสมัยเจ้าสุริยะพงษ์ เปลี่ยนจากเคว้นมาเป็นตำบล เจ้าหนานยาวิชัย อนันต๊ะยศ จึงดำรงตำแหน่งกำนันตำบลคนที่ 1 บ้านนาล้อมได้แยกหมู่บ้านออกมาปกครองตนเอง เมื่อปี 2505 แยกออกจากบ้านน้ำแก่นเหนือ หมู่ที่ 7 ผู้ใหญ่คนแรกชื่อ ท่านผู้ใหญ่ศรีไว มูลฐี เดิมชื่อบ้านแพะ มีอยู่ประมาณ 20 ครัวเรือ...
การบริหารจัดการที่ดิน
ชาวบ้านนาล้อมแบ่งที่ดินตามการใช้ประโยชน์ได้แก่ที่ทำกินเช่นปลูกข้าวโพด ทำไร่ ไม้ผล ป่าชุมชนเช่นป่าอนุรักษ์ ป่าใช้สอย ป่าสาธารณะและที่อยู่อาศัย ด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรได้ วางกฎระเบียบและกลไกโครงสร้างที่ชัดเจนเพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์จากดินและป่าให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังสร้างความร่วมมือกับ อปท. การจัดการที่ดินโดยชุมชนต่อไป
แผนที่
ข้อสรุป

Online Visitors

user iconToday   :   20

group iconTotal   :   126,840

world iconOnline   :   1