บ้านมะค่างาม

หมู่ที่ 10 ตำบล ปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

บ้านมะค่างาม ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของหมู่ที่ 10 ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน นับถือศาสนาพุทธ ประชากรทั้งหมด 63 ครัวเรือน 312 คน

จุดเด่นของชุมชน
ข่าว/กิจกรรม
ความเป็นมา
บ้านมะค่างามเดิมเป็นบ้านเดียวกับบ้านปิงหลวง หมู่ 7 ต.เมืองลี อ.นาน้อย เมื่อมีประชากรเพิ่มจึงแยกจาก อ.นาน้อย เป็นกิ่ง อ.นาหมื่น เมื่อประมาณ 200 ปีที่ผ่านบริเวณที่ตั้งหมู่บ้านมีต้นมะค่าใหญ่ 5 ต้น ต้นโพธิ์ใหญ่ 1 ต้น และตั้งชื่อหมู่บ้านใหม่เป็นบ้านมะค่างามตามคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่
การบริหารจัดการที่ดิน
ชาวบ้านแบ่งประเภทที่ดินตามการใช้ประโยชน์คือที่อยู่อาศัย ที่ทำกิน เช่น ทำทำไร่ ทำสวน ทำนา และเพาะเห็ดได้มีกิจกรรมสร้างความเข้าใจและทำข้อตกลงร่วมเพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดความยั่งยืน นอกจากนั้นยังได้ทำฐานข้อมูลที่ดินและทรัพยากรด้วย
แผนที่
ข้อสรุป

Online Visitors

user iconToday   :   20

group iconTotal   :   126,840

world iconOnline   :   1