บ้านภูเวียง

หมู่ที่ 3 ตำบล บ่อ อำเภอ เมือง จังหวัด น่าน

บ้าน ภูเวียง ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของหมู่ที่ 3 ตำบลบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน มี 64 หลังคาเรือนประชากรทั้งหมด 257 คนชาย 123 คน หญิง 134 คน

จุดเด่นของชุมชน
ข่าว/กิจกรรม
ความเป็นมา
เมื่อร้อยกว่าปีมาแล้ว บ้านภูเวียง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของที่ตั้งหมู่บ้านปัจจุบันชื่อบ้านคือเวียง ท่ามกลางป่าไม้และธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีพืชพรรณธัญญาหารและสัตว์ป่านานาชนิด แต่ต่อมาช้างป่ามาทำลายพืชผลและป้านเรือนราษฎร ประกอบกับมีโรคระบาด จึงได้อพยพจากดอยช้างค้นมาตั้งเป็นหมู่บ้านในพื้นที่ปัจจุบัน ชุมชนบ้านภูเวียงได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2478 มีหลังคาเรือน 8 หลังคาเรือน ได้แต่งตั้งผ...
การบริหารจัดการที่ดิน
ชาวบ้านมีการใช้ประโยชน์จากที่ดินและทรัพยากรที่ดินอย่างหลากหลายเช่น ทำไร่ ทำสวน และหาของป่า ได้มีการวางกฎระเบียบเพื่อเป็นเครื่องมือควบคุม ดูแล การใช้ที่ดินและทรัพยากรของคนในชุมชนให้เกิดความยั่งยืนมีกิจกรรมสร้างความเข้าใจ และสร้างความเข้าใจให้กับชาวบ้านเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ดินให้มีความสมดุลยั่งยืน มีการรวบรวมองค์ความรู้ในการบริหารการจัดการที่ดินชุมชนและแหล่งเผยแพร่ รวมถึงร่วมผลักดันกฎหมายและนโยบายร่วมกับเครือข่ายต่างๆ คณะกรรมการจัดการที่ดิน 1.นายจำนง ปิรัตน์ ประธาน 2.นายพายัพ อะนามา ...
แผนที่
ข้อสรุป

Online Visitors

user iconToday   :   20

group iconTotal   :   126,840

world iconOnline   :   1