บ้านป่าอ้อย

หมู่ที่ 4 อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

บ้านป่าอ้อย ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การปกครองของหมู่ที่ 4 อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน อยู่ห่างจากตัวอำเภอสันติสุข 4 กิโลเมตร มีจำนวนประชากรทั้งหมด 770 คน

จุดเด่นของชุมชน
ความเป็นมา
จากคำบอกเล่าต่อกันมา เดิมทีเชื่อว่าชาวบ้านป่าอ้อยมีถิ่นฐานการอพยพมาจากสิบสองปันนา เป็นเผ่าพันธุ์ไตลื้อ อยู่ที่ประเทศจีน ที่จังหวัดคุณหมิง ต่อมาได้อพยพมาอยู่ที่เชียงราย แต่ด้วยสาเหตุที่ตนเองเป็นคนจีนอาชีพที่สามารถทำได้ในช่วงนั้นคือการค้าขาย หลังจากนั้นไม่นานชนกลุ่มนี้ได้อพยพมาอยู่ที่จังหวัดน่าน ที่บ้านออย ในปี พ.ศ. 2312 มีการเปลี่ยนชื่อบ้านออยมาเป็นบ้านป่าอ้อย เนื่องจากชาวบ...
การบริหารจัดการที่ดิน
บ้านป่าอ้อยเริ่มมีการจัดการที่ดินโดยชุมชนตั้งแต่ในช่วง ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา ซึ่งเกิดจากการที่มีตัวแทนชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ศึกษาถึงแนวคิดการจัดการที่ดินโดยชุมชน แต่ถึงอย่างไรเมื่อชุมชนนำหลักแนวคิดนี้มาใช้แล้วพบว่ามีการผสมผสานกับวิถีชีวิตชาวบ้าน ถึงชุมชนจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการที่ดินโดยเน้นความสำคัญให้ชุมชนดูแลรักษา แต่ที่ดินก็ยังคงอยู่ในการดูแลของกรมป่าไม้ ซึ่งก็มีบางพื้นที่ในชุมชนที่ได้เอกสารสิทธิ์บ้างแล้วแต่ก็เป็นส่วนน้อย ปัญหาที่พบในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้น พบว่ามีปัญห...
แผนที่
ข้อสรุป
ส่วนนเรนทรสมญา มหาอุปราชรามัญ ธก็ให้ผันพลผ้าย ย้ายมาโดยทางเถื่อน ทัพหน้าเคลื่อนพลเดิม ลุลำกระเพินบมิหึง

Online Visitors

user iconToday   :   20

group iconTotal   :   126,840

world iconOnline   :   1