บ้านนาล้อม

เดิมบ้านนาล้อม มีชื่อว่าบ้านป่าแพะ มีเจ้าหนานยาวิชัย อนันต๊ะยศ เป็นเจ้าแคว้น เมื่อเปลี่ยนการปกครองเมื่อสมัยเจ้าสุริยะพงษ์ เปลี่ยนจากเคว้นมาเป็นตำบล เจ้าหนานยาวิชัย อนันต๊ะยศ จึงดำรงตำแหน่งกำนันตำบลคนที่ 1 บ้านนาล้อมได้แ...

บ้านมะค่างาม

บ้านมะค่างาม ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของหมู่ที่ 10 ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน นับถือศาสนาพุทธ ประชากรทั้งหมด 63 ครัวเรือน 312 คน

บ้านภูเวียง

บ้าน ภูเวียง ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของหมู่ที่ 3 ตำบลบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน มี 64 หลังคาเรือนประชากรทั้งหมด 257 คนชาย 123 คน หญิง 134 คน

บ้านป่าอ้อย

บ้านป่าอ้อย ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การปกครองของหมู่ที่ 4 อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน อยู่ห่างจากตัวอำเภอสันติสุข 4 กิโลเมตร มีจำนวนประชากรทั้งหมด 770 คน

1 2 3

Online Visitors

user iconToday   :   46

group iconTotal   :   126,766

world iconOnline   :   1