บ้านแม่ป่าเส้า

บ้านแม่ป่าเส้า เดิมเป็นที่อยู่ของชนเผ่าลั๊วะ โดยสามารถพบเป็นซากหลักฐานต่างๆ อาทิจากเครื่องปั้นดินเผา เช่น ถ้วยชามและก้องยาสูบไม้ผลพืชไร่ก็มี เช่น ต้นชาและไม่ไผ่ตรง ต่อมาชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง(ปกาเกอญอ)ได้อพยพเข้ามาตั้งถ...

บ้านแม่คองซ้าย

บ้านแม่คองซ้ายเป็นชุมชนชาวไทยภูเขา กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ มีประชากรรวมทั้งสิ้น 25 หลังคาเรือน ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือพิธีเดิม(ถือผี)ผสมผสานกับศาสนาพุทธ อีกบางส่วนนั...

บ้านแม่ขะปู

บ้านแม่ขะปู ห่างจากอ.สะเมิงไปเป็นระยะทาง 40 กิโลเมตรโดยประมาณ อยู่ในบริเวณที่ความสูง 980 - 1600 จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ซึ่งแต่ละดอยขนาดใหญ่อยู่จำนวน 5ดอย แต่ละดอยเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำสำคัญ

บ้านโป่ง

ชุมชนบ้านโป่ง หมู่ 2 เป็นหนึ่งชุมชนในตำบลแม่แฝก ชาวบ้านโป่งสืบเชื้อสายมาจากชาวลั้วะ เดิมอาศัยอยู่ที่บ้าน ป่าแง ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

1 2

Online Visitors

user iconToday   :   46

group iconTotal   :   126,766

world iconOnline   :   1