บ้านหัวฝาย

หมู่ที่ 10 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

บ้านหัวฝายตั้งอยู่ในเขตการปกครองของหมู่10 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ บ้านหัวฝายประกอบด้วยคนเมืองพื้นราบ กะเหรี่ยงและลาหู่ นับถือศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์ มีประชากรทั้งหมดประมาณ1104 คน เป็นชาย522คน เป็นหญิง582คน

จุดเด่นของชุมชน

รายได้ส่วนใหญ่เป็นภาคเกษตรกรรมๆพืชส่วนใหญ่ที่ปลูกได้แก่ข้าวเหนียว ข้าวจ้าว ถั่วเหลือง ข้าวโพด ลิ้นจี่ มะม่วง ลำไย

ข่าว/กิจกรรม
ความเป็นมา
บ้านหัวฝาย เริ่มแรกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2460 โดยพ่อจื่น เป็นแกนนำหลัก ซึ่งมีทำเลที่ตั้งตามที่ราบเชิงเขาป่าขุนฝาง ทิศเหนือติดกับบ้านห้วยม่วง ทิศใต้ติดอำเภอพร้าว ทิศตะวันออกติดอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ทิศตะวันตกติดบ้านปางมะขามป้อม มีน้ำแม่ฝางไหลผ่านหมู่บ้าน เริ่มแรกการก่อตั้งชุมชนมี 7 หลังคาครัวเรือน โดยอพยพมาจากอำเภอพร้าว อำเภอเชียงดาว จังหวัดลำปาง เข้ามาตั้งรกรากเพื่...
การบริหารจัดการที่ดิน
มีพื้นที่ป่าชุมชนประมาณ 30,000 ไร่ มีพื้นที่ทำกินและที่อยู่อาศัย 3,000 ไร่ พื้นที่ชุมชนจำนวน 2,004 ตารางวา มีพื้นที่ทับซ้อนกับเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน1,525 ไร่ 59 ตารางวาเขตอุทยานแห่งชาติ จำนวน 478 ไร่ 1 งาน 98 ตารางวาพื้นที่บ้านหัวฝายเป็นพื้นที่นำร่องในการจัดการทรัพยากรที่ดินโดยชุมชน ซึ่งชุมชนจะเป็นผู้ดูแลจัดการที่ดินในชุมชนโดยชุมชนเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนมือ การใช้ประโยชน์ในที่ดินการขยายขอบเขตที่ดินทำกิน โดยใช้รูปแบบการจัดการในรูปแบบของโฉนดชุมชน มีการวางกฎระเบียบร่วมกันเพื่อใช้ในก...
แผนที่
ข้อสรุป

Online Visitors

user iconToday   :   20

group iconTotal   :   126,840

world iconOnline   :   1