หมู่บ้านห้วยหอย

หมู่ที่ 19 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

บ้านห้วยหอย หมู่ที่ 19 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นชุมชนกะเหรี่ยงที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานเมื่อประมาณ 150 ปีที่แล้ว อยู่ในเขตป่าระหว่างป่าดงดิบและป่าเบญจพรรณ สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 700-900 เมตร

จุดเด่นของชุมชน
ข่าว/กิจกรรม
ความเป็นมา
หมู่บ้านห้วยหอยมีชื่อภาษากะเหรี่ยงว่า “โขล่เหม่ถ่า” ตั้งมาราว 150 ปีมาแล้ว ผู้ตั้งหมู่บ้านคือ พือเก๊ะวา และภรรยาชื่อ พีกะหนะ ทั้งสองได้ย้ายมาจากหมู่บ้านขุนป๋วยซึ่งมีอายุราว 200 ปี และอยู่ลุ่มน้ำเดียวกัน แต่เดิมนั้นที่มาของชุมชนกะเหรี่ยงบ้านห้วยหอยเท่าที่ศึกษาได้มาจากคนพื้นราบที่ชื่อว่าบ้านหนองบอนหรือบ้านปันต๋น ชาวกะเหรี่ยงได้อาศัยบริเวณบ้านหนองบอนก่อนที่คนพื้นร...
การบริหารจัดการที่ดิน
แผนที่
ข้อสรุป

Online Visitors

user iconToday   :   46

group iconTotal   :   126,766

world iconOnline   :   1