บ้านสบลาน

หมู่ที่ 3 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

บ้านสบลานอยู่ในเขตการปกครองของหมู่ที่ 3 ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติออบขาน ซึ่งขอบเขตทับซ้อนกับพื้นที่อยู่อาศัย ที่ทำกินและป่าชุมชนของชาวบ้าน

จุดเด่นของชุมชน

พื้นที่ป่าต้นน้ำ จึงมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อยู่รอบตัว ทั้งแหล่งน้ำที่เป็นลำห้วย น้ำตก และแม่น้ำ ส่วนป่าไม้มีหลากหลายลักษณะ เช่น ป่าดิบชื้น ป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง พันธุ์ไม้ที่พบเห็นทั่วไป ได้แก่ พืชตระกูลไม้ก่อ ก่อเดือย ก่อหมู ทะโล้ พะยอม ประดู่ ยาง ฯลฯ สัตว์ป่...

ข่าว/กิจกรรม
ความเป็นมา
จากคำบอกเล่าของผู้อาวุโสในชุมชนเล่าว่า บริเวณหมู่บ้านปกาเก่อญอบ้านสบลาน เคยเป็นที่อยู่อาศัยของชนเผ่าลั๊วะ ตามหลักฐานที่มีซากวัดและป่าช้าเก่าของชาวลัวะที่ยังคงหลงเหลือให้เห็นถึงปัจจุบัน ซึ่งประมาณระยะเวลาการตั้งถิ่นฐานในบริเวณนี้ได้ว่ามีอายุมากกว่า 700 ปี แต่สันนิษฐานว่าเกิดโรคระบาดจึงได้ย้ายออกไป จนกระทั่งในระยะเวลาประมาณ 150 ปีที่ผ่านมา จึงได้มีครอบครัวปกาเก่อญอเข้ามาตั้ง...
การบริหารจัดการที่ดิน
มีการทำไร่หมุนเวียนแต่จะมีการการจัดแบ่งพื้นที่ป่ายังที่ผลในการช่วยอนุรักษ์ป่าที่คนในชุมชนกำหนดขึ้นตามพื้นที่ที่เป็นผู้ดูแลรักษาและใช้ประโยชน์กันมาแต่เดิม เช่น ป่าความเชื่อ ป่าใช้สอย ป่าอนุรักษ์ ป่าอนุรักษ์ยั่งยืน ป่าหวงห้ามที่มีวิญญาณชั่วสิงสถิต
แผนที่
ข้อสรุป

Online Visitors

user iconToday   :   46

group iconTotal   :   126,766

world iconOnline   :   1