บ้านแม่อมกิ

หมู่ที่ 4 ตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

อยู่ในเขตการปกครองของหมู่ที่4 ตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เป็นชุมชนปากาเก่อญอ(กะเหรี่ยงสะกอ) ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีสมาชิก89หลังคาเรือน มีประชากรรวม 457คน

จุดเด่นของชุมชน

พระธาตุเจดีย์ ตั้งอยู่บนเขาด้านหลังวัด น้ำตกแม่ลาคี ตั้งอยู่ทางทิศ ตะวันตก ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 3 กิโลเมตร บริเวณโดยรอบเป็นป่าไม้อุดมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นเขตป่าอนุรักษ์ที่ชาวบ้านรักษาไว้ เขตรักษาพันธุ์ปลาห้วยแม่ลาคี เป็นชุมชนที่มีระบบการเกษตรแบบไร่หมุนเวียน และจากผลการวิจัยเรื่อง "สถานการณ์...

ข่าว/กิจกรรม
ความเป็นมา
บ้านแม่อมกิเป็นชุมชนกะเหรี่ยงสะกอ ในอดีตบริเวณบ้านแม่อมกิเดิมเป็นที่อยู่อาศัยของชนเผ่าลั๊วมาก่อน (จะเห็นได้จากซากโบราณวัตถุและเจดีย์ที่ยังหลงเหลืออยู่) ต่อมาชาวลั๊วได้อพยพไปอยู่ที่อื่น บรรพบุรุของชาวบ้านแม่อมกิจึงได้ย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่อาศัยแทน ต่อมาเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง บริเวณที่ตั้งของหมู่บ้านเป็นเส้นทางผ่านของทหารญี่ปุ่นเพื่อเดินเท้าเข้าสู่ประเทศพม่า ชาวบ้านกลัวจะถูก...
การบริหารจัดการที่ดิน
มีการแบ่งพื้นที่ป่าเป็น4ประเภท คือ ป่าต้นน้ำ ป่าอนุรักษ์ ป่าใช้สอย พื้นที่ทำกินและ สร้างความเข้าใจและหาข้อตกลงในชุมชนเรื่องการบริหารจัดการที่ดินโดยชุมชนจัดทำระบบฐานข้อมูลที่ดินและทรัพยากรโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนพัฒนากฎระเบียบและกลไกโครงสร้างที่ชัดเจนมีการประชุมสมาชิกของชุมชนเพื่อตรวจสอบและระบบกฎระเบียบข้อมูลและทบทวนการบริหารการจัดการที่ดินร่วมมือกับอปท.ชี้แจงความเข้าใจเรื่องเป้าหมายโครงการและแนวคิดการจัดการที่ดินโดยชุมชนอปท.ออกข้อบัญญัติการรับรองการบริหารการจัดการที่ดินโดยชุมชน
แผนที่
ข้อสรุป

Online Visitors

user iconToday   :   46

group iconTotal   :   126,766

world iconOnline   :   1