บ้านแม่ลาคี

หมู่ 3 ตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

บ้านแม่ลาคีตั้งอยู่ในเขตการปกครองของหมู่ที่ 3 อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก มีประชากรทั้งหมด 230 คน ชาย110คน หญิง120คนเป็นชนเผ่ากะเหรี่ยงสกอร์(หรือปาเกอญอ)

จุดเด่นของชุมชน

มีกลุ่มกิจกรรมตามการส่งเสริมของหน่วยงานทั้งภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน คือ กลุ่มสตรีออมทรัพย์ ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2542 และทำกิจกรรมต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยมีกิจกรรมในการออมทรัพย์และปล่อยกู้ภายในหมู่บ้าน กิจกรรมธนาคารข้าว กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ

ความเป็นมา
บ้านแม่ลาคี ก่อตั้งราวปี พ.ศ. 2472 ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าว่าในสมัยนั้นครอบครัวของนายเน่าปอยเข้ามาตั้งถิ่นฐานใหม่ บริเวณที่ตั้งบ้านแม่ลาคีนี้เป็นครอบครัวแรก ทหารญี่ปุ่นได้เข้ามาชาวบ้านแม่วะหลวง อพยพย้ายหนี ต่อมาชาวบ้านก็ย้ายเข้ามาสมทบและขยายครอบครัว
การบริหารจัดการที่ดิน
บ้านแม่ลาคีแบ่งประเภทที่ดินตามการใช้ประโยชน์ได้แก่ ที่ดินทำกิน ที่ดินสำหรับทำการเกษตร ทำนา และทำไร่หมุนเวียน ซึ่งเป็นหลักวิถีการผลิตมีที่ดินสำหรับเฉลี่ยละ6-7แปลง (จำนวน24หลังคาเรือน) การใช้ประโยชน์ที่ดินของชุมชนอยู่บนฐานการควบคุมด้วยกฎระเบียบเพื่ออนุรักษ์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนในอนาคต
แผนที่
ข้อสรุป

Online Visitors

user iconToday   :   46

group iconTotal   :   126,766

world iconOnline   :   1