บ้านห้วยหินลาดใน

หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

ชุมชนบ้านห้วยหินลาดใน หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ กะเหรี่ยงสะกอ (ปกาเกอญอ) สัญชาติไทย มีประชากรในชุมชนจำนวน รวมทั้งหมด 103 คน แยกเป็นชาย 54 คน หญิง 49 คน 23 ครอบครัว 18 หลังคาเรือน

จุดเด่นของชุมชน

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 7http://pttinternet.pttplc.com/greenglobe/2548/5year-02.html พะตีปรีชา ศิริ ปราชญ์แห่งบ้านห้วยหินลาดใน ได้รับรางวัล "วีรบุรุษรักษาป่า" http://www.thairath.co.th/content/361316

ความเป็นมา
บ้านห้วยหินลาดใน เรียกตามลักษณะของลำห้วยที่เป็นหินลาดลงตามห้วย เป็นชน เผ่าปกาเก่อญอ ไม่ได้มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่แน่นอนว่าได้เข้ามาก่อตั้งขึ้นมาเมื่อไหร่ แต่จากการสอบถามผู้อาวุโสที่สุดในหมู่บ้าน ทราบว่าหมู่บ้านห้วยหินลาดในมีอายุไม่ต่ำกว่า 100 ปี มาแล้ว จากหลักฐานเอกสารบางตัวที่มีอยู่และตามคำบอกเล่าสืบต่อกันมา คือ จากที่การหมดอายุแล้วของผู้นำหมู่บ้าน(ฮี่โข่)มาแล้ว จำนวน...
การบริหารจัดการที่ดิน
ความเป็นมาของการจัดการที่ดิน ​จากสภาพป่าบ้านห้วยหินลาดในเป็นสภาพป่าสมบูรณ์เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศน์ที่หลากหลายและเป็นแหล่งต้นน้ำแม่ลาวไหลลงสู่ แม่น้ำโขงชุมชนมีวิถีชีวิต ที่มีวัฒนธรรมประเพณีที่มีความสัมพันธ์กับป่าสืบทอดจากบรรพบุรุษ ทำให้การจัดการทรัพยากรป่า มีความเคารพต่อธรรมชาติ ได้ใช้แบบอย่างยั่งยืนต่อมาในช่วงปี พ.ศ.2529-2531ได้มีการสัมปทานป่าไม้ ทำให้ต้นไม้ใหญ่ ๆ ของชุมชนได้ถูกตัดไปหลายต้น ซึ่งเป็นการทำลายความเชื่อและความรู้สึกของชุมชน ที่มีการผูกขวัญไว้กับต้นไม้ ทำให้การต่อสู้เพื่อรักษาผืนป่า...
แผนที่
ข้อสรุป

Online Visitors

user iconToday   :   46

group iconTotal   :   126,766

world iconOnline   :   1