บ้านห้วยหินลาดใน

ชุมชนบ้านห้วยหินลาดใน หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ กะเหรี่ยงสะกอ (ปกาเกอญอ) สัญชาติไทย มีประชากรในชุมชนจำนวน รวมทั้งหมด 103 คน แยกเป็นชาย 54 คน หญิง 49 คน 23 ...

1

Online Visitors

user iconToday   :   46

group iconTotal   :   126,766

world iconOnline   :   1