วันนี้ประมาณ 09.00น. ณ ศูนย์การเรียนรู้การปฏิรูปที่ดินโดยชุมชนบ้านแม่ทะลุ ม.5 ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน  โดยคณะกรรมการดำเนินงานของสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.แม่ฮ่องสอน – ตาก) ช่วยกันตั้งโต๊ะระดมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอกฎหมายภาคประชาชน 4 ฉบับ อัน ได้แก่

ร่าง พ.ร.บ.สิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากร พ.ศ...................

ร่าง พ.ร.บ.ธนาคารที่ดิน พ.ศ.......................

ร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้า พ.ศ.....................

ร่าง พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม พ.ศ.................................

 

ผู้สื่อข่าวรายงานจากพื้นที่ว่าชาวบ้านต่างทยอยได้เข้าร่วมและให้ความสนใจการเข้าชื่อเสนอกฎหมายภาคประชาชนกันอย่างไม่ขาดสาย และคาดว่าวันนี้ตลอดทั้งวันจะมีผู้ที่มีสิทธิ์เข้าชื่อเสนอกฎหมายมาร่วมการเข้าชื่อเสนอกฎหมายตามเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด โดยก่อนหน้านี้คณะกรรมการดำเนินงานสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (แม่ฮ่องสอน – ตาก)ได้มีการลงพื้นที่ระดมรายชื่อเสนอกฎหมายได้แล้วประมาณ 2,000 กว่ารายชื่อแล้ว และมีแผน ที่จะลงไปรวบรวมรายชื่อจากสมาชิกหมู่บ้านอื่นๆ ให้ครบทุกหมู่บ้าน และรณรงค์ให้ภาคประชาชน ภาคีเครือข่ายในจังหวัดเข้าร่วมเข้าชื่อเสนอกฎหมายต่อไป

 

 

Online Visitors

user iconToday   :   46

group iconTotal   :   126,766

world iconOnline   :   1