5459c958b7463.jpg
โครงการการพิสูจน์สิทธิในคดีป่าไม้และที่ดิน (ศึกษาจากมุมมองของทนายความ นักพัฒนา และชาวบ้าน ที่เกี่ยวข้องกั...
calendar

17 กันยายน 2557

view

320 views

โดย นายสุมิตรชัย หัตถสาร นายสุรชัย ตรงงาม โครงการนิติธรรมสิ่ง แวดล้อม (EnLAW) ปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับป่าไม...

5459c944922c5.jpg
โครงการศึกษาวิจัยเพื่อการปรับปรุงแก้ไขนโยบาย กฎหมายที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านที่ดินและป่า
calendar

17 กันยายน 2557

view

333 views

การกระจุกตัวของความมั่งคั่งในสังคมไทย The Concentration of Wealth in Thai Society การพัฒนาเศรษฐกิจ...

1 2

Online Visitors

user iconToday   :   46

group iconTotal   :   126,766

world iconOnline   :   1