โครงการการพิสูจน์สิทธิในคดีป่าไม้และที่ดิน (ศึกษาจากมุมมองของทนายความ นักพัฒนา และชาวบ้าน ที่เกี่ยวข้องกับคดีป่าไม้และที่ดิน)

โครงการการพิสูจน์สิทธิในคดีป่าไม้และที่ดิน(ศึกษาจากมุมมองของทนายความ นักพัฒนา และชาวบ้านที่เกี่ยวข้องกับคดีป่าไม้และที่ดิน)

โดย นายสุมิตรชัย หัตถสาร นายสุรชัย ตรงงาม

โครงการนิติธรรมสิ่ง แวดล้อม (EnLAW)

           ปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับป่าไม้และที่ดินเป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทย แต่กระบวนการ พิสูจน์สิทธิในคดีป่าไม้และที่ดินยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรทำให้เกิดปัญหาความไม่เป็นธรรมในสังคม เกี่ยวกับการเข้าถึงและใช้ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ปัญหานี้ส่งผลให้ภาครัฐสูญเสียทรัพยากรป่าไม้และที่ดินจำนวนมากของรัฐไปให้แก่ภาคเอกชนที่กระทำการโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้มีอิทธิพล นายทุน หรือผู้มีตำแหน่งทางการเมืองหรือตำแหน่งราชการท_ีสามารถเข้าถึงทรัพยากรป่าไม้และที่ดินของ รัฐได้โดยมิชอบด้วยกฎหมายในขณะที่ประชาชนที่มีสิทธิดังเดิมในทรัพยากรธรรมชาติและที่ดินนั้น อาจ ต้องเสียสิทธิของตนเองไป เนื่องจากไม่สามารถพิสูจน์สิทธิในป่าไม้และที่ดินได้ตามกฎหมาย

           ดังนั้นการรวบรวมปัญหา ตัวอย่างคดี และการจัดกลุ่มประเภทคดีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง การศึกษาระบบการจัดการคดีที่เกี่ยวข้อง เพี่อนำไปสู่การปฏิรูประบบการค้นหาความจริงในคดีที่ดินและสิ่งแวดล้อมจึงเป็นเรื่องสำคัญทั้งในประเด็นของการพัฒนาบทบาทของศาลในการไต่สวนคดีในเชิงรุก การพัฒนาการใช้มาตรการคุ้มครองชั่คราวในคดี รวมถึงการพัฒนาระบบการสืบพยาน การเดินเผชิญสืบ การทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในลักษณะต่างๆ เป็นต้น จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญจะช่วยทำให้รัฐและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมสามารถสร้างความเป็นธรรมทางสิ่งแวดล้อมได้อย่างแท้จริงทั้งต่อ

ประโยชน์ของส่วนรวม และต่อประชาชน

Online Visitors

user iconToday   :   46

group iconTotal   :   126,766

world iconOnline   :   1