211x157.gif
วิวัฒนาการของการปฏิรูปที่ดินในประเทศไทย
calendar

18 กันยายน 2557

view

699 views

วิวัฒนาการของการปฏิรูปที่ดินในประเทศไทย: ศึกษาเฉพาะกรณีการออกกฎหมายปฏิรูปที่ดิน (พ.ศ. 2475 - พ.ศ. 25...

211x157.gif
รายงานสรุปและวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
calendar

18 กันยายน 2557

view

654 views

โดย ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล           ในการจัดเก็บภาษีควรจะมีการจัดเก็บภาษีทั้ง ...

5459c9a2d161a.jpg
โครงการการพิสูจน์สิทธิในคดีป่าไม้และที่ดิน (ศึกษาจากมุมมองของทนายความ นักพัฒนา และชาวบ้าน ที่เกี่ยวข้องกั...
calendar

18 กันยายน 2557

view

564 views

โครงการการพิสูจน์สิทธิในคดีป่าไม้และที่ดิน(ศึกษาจากมุมมองของทนายความ นักพัฒนา และชาวบ้านที่เกี่ยวข้องกับค...

211x157.gif
โครงการศึกษาวิจัยเพื่อการปรับปรุงแก้ไขนโยบาย กฎหมายที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านที่ดินและป่า
calendar

17 กันยายน 2557

view

590 views

รายงานผลการศึกษาวิจัย ฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยเพื่อการปรับปรุงแก้ไขนโยบาย กฎหมายที่ละเมิดสิท...

1 2

Online Visitors

user iconToday   :   46

group iconTotal   :   126,766

world iconOnline   :   1