ทัศนะบางช่วงบางตอนจากเวทีเสวนาวิชาการ "ความรู้ อํานาจ และ คนชายขอบในบริบทเสรีนิยมใหม่"

 

ศ.ดร.อรรถจักร  สัตยานุรักษ์  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“ดิน น้ำ ป่า ทะเล และทรัพยากรแร่” กำลังจะถูกคุกคามด้วยอำนาจรัฐและทุนนิยมเสรีนิยมใหม่ ที่จับมือกันอย่างเหนียวแน่น  ปัญหาที่ภาคประชาชนเจอทุกวันนี้มันมากเกินกว่าความขัดแย้งการแบ่งสีเหลือง – แดง เราปล่อยเวลาให้ล่วงเลยมานานหลายปีแล้ว ถึงเวลาแล้วที่เราจะลุกขึ้นมาร่วมกันสู้กับโลกเสรีนิยมใหม่” 

 

ครูตี๋ นิวัฒน์   ร้อยแก้ว (กลุ่มฮักเชียงของ)  

ทุนข้ามพรมแดน เขื่อน และวิถีของสายน้ำ และผู้คน 

"การพัฒนาคือการลงทุน (เพื่อใคร?)"  เมื่อ รัฐจับมือกับทุนก็ไม่แปลกที่คนจน คนชายขอบ คนกลุ่มน้อย คนไร้ที่ดินจะถูกกระทำจากการพัฒนา ยิ่งการพัฒนาขนาดใหญ่ที่มีมากกว่าหนึ่งประเทศ ผลกระทบที่เกิดขึ้นก็จะขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น ทุนของชีวิต แม่น้ำ ที่ดิน ป่าไม้ กำลังจะถูกริดรอนด้ว ทุนข้ามพรมแดน ที่มาในรูปแบบของคำว่าพัฒนา เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ  เขื่อนแม่น้ำโขง การระเบิดเกาะแก่งเพื่อเดินเรื่อพานิชย์

 

ประยงค์  ดอกลำใย  มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ

 จาก พ.ร.บ.ป่าชุมชนสู่แผนแม่บทป่าไม้ กับพลังอำนาจของชุมชน : จุดเริ่มต้นของขบวนการภาคประชาชนในการลุกขึ้นมาต่อสู้กับอำนาจรัฐในการจัดการที่ดินและทรัพยากร ที่เห็นเป็นรูปธรรมและประสบความสำเร็จน่าจะ น่าจะเริ่มที่การลุกขึ้นมาต่อสู้เรียกร้องของชาวบ้านห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ที่รวมพลังคัดค้านนายทุนที่เข้ามาเช่าพื้นที่ป่าสาธารณะเพื่อปลูกสวนป่าเศรษฐกิจ  จุดกระแสการเรียกร้อง ”กฎหมายป่าชุมชนเป็นครั้งแรก” และขบวนชาวบ้านพัฒนาการมาเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง การเรียกร้องสิทธิชุมชนจนสามารถบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ปี 2540 และ ปี 2550

นับตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา “สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากร” ก็ได้ถูกพัฒนาให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นโดยเฉพาะการจัดการที่ดินโดยชุมชน หรือ “โฉนดชุมชน”  ถึงแม้ว่าภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันขบวนการชาวบ้านที่ออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องของสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากรจะถูกสกัดลงด้วยอำนาจรัฐด้วยนโยบายต่างๆก็ตาม 

นายแพทย์นิรันดร์   พิทักษ์วัชระ (อดีตคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ)

"ปัจจุบันสังคมไทยกำลังเผชิญอยู่กับวิกฤตการถูกละเมิดสิทธิชุมชนอย่างรุนแรง  ขบวนการภาคประชาชนกำลังเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายภายใต้อำนาจรัฐสุดโต่งที่กำลังจับมือทุนนิยมเสรีใหม่ ชาวบ้านหลายคนถูกฟ้อง ดำเนินคดี บางคนติดคุก บางคนเสียชีวิตอย่างเช่น บิลลี่ ที่หายสาบสูญไปอย่าไร้ร่องรอย เราจะปล่อยให้ขบวนการภาคประชาชนโดดเดี่ยวอย่างนี้ได้อย่างไร" 

 

 

Online Visitors

user iconToday   :   46

group iconTotal   :   126,766

world iconOnline   :   1