“สืบชะตาโฉนดชุมชน” สืบสานเจตนารมณ์กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม ณ ดินแดนแหล่งกำเนิดโฉนดชุมชน แห่งประเทศไทย

                                                

 ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นี้  เวลา ๐๙.๐๐-๑๔.๐๐ น.  ณ  อาคารหอประชุมสหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนป่าซางจำกัด  บ้านใหม่ป่าฝาง (ไร่ดง) หมู่ที่ ๑๕    ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน  แหล่งกำเนิดรูปธรรมการปฏิรูปที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชน สหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนป่าซางจำกัด, เครือข่ายปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูนและสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) จัดกิจกรรม “สืบชะตาโฉนดชุมชน” และร่วม “จับตาการพิจารณากฎหมายภาคประชาชน” ของสภาปฏิรูปแห่งชาติที่จะได้จะมีการประชุมพิจารณาร่างกฎหมายสำคัญ ๒ ฉบับ ในช่วงต้นเดือนมิถุนายนนี้ ได้แก่ พ.ร.บ.สิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบโฉนดชุมชนและร่าง พ.ร.บ.ธนาคารที่ดิน   

กำหนดการ

๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.                     ผู้เข้าร่วมลงทะเบียน

๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น.                     ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดงาน

๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น.                     พิธีทางศาสนา สืบชะตา เจิมโฉนดชุมชนสืบสานเจตนารมณ์

๑๐.๓๐-๑๑.๐๐ น.                     แถลงการณ์เจตนารมณ์การจัดการที่ดิน “โฉนดชุมชน” และจับตาการพิจารณากฎหมายเพื่อ                                             ประชาชน

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.                     ตัวแทนราชการร่วมกิจกรรมลงชื่อสนับสนุนกฎหมายเพื่อประชาชนและเปิดกิจกรรมร่วม                                                   “ปลูกกล้าสืบสานการจัดการที่ดินโดยชุมชน”

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.                     รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐-๑๓.๓๐ น.                     ผู้เข้าร่วมงานร่วมปลูกกล้าสืบสานการจัดการที่ดินโดยชุมชน ณแปลงปฏิรูป                 

๑๓.๓๐-๑๔.๐๐ น.                     วงสนทนาแลกเปลี่ยนสรุปผลกิจกรรมและร่วมถ่ายรูปรณรงค์

                                             สนับสนุนกฎหมาย/ ผู้แทนเครือข่ายกล่าวปิดพิธี

 

Online Visitors

user iconToday   :   20

group iconTotal   :   126,840

world iconOnline   :   1